افغانستان در گذشته از پرچم‌های دیگری نیز استفاده کرده‌است. در زیر پرچم‌های به‌کاررفته برای افغانستان از حدود سال ۱۸۸۰ میلادی تا کنون آورده شده‌است:

سال‌های استفاده پرچم تناسب اندازه حکومت توضیح
۱۸۸۰-۱۹۰۱ Flag of Afghanistan (1880–1901).svg نامعلوم امارت افغانستان پرچم حکومت عبدالرحمن‌خان.
۱۹۰۱-۱۹۱۹ Flag of Afghanistan 1901.png ۳:۵ امارت افغانستان پرچم حبیب‌الله خان؛ او نشانی را که شکل آغازین نشان ملی کنونی افغانستان است را بر پرچم پدر افزود.
۱۹۱۹-۱۹۲۸ Flag of Afghanistan (1919–1921).svg ۲:۳ امارت/پادشاهی افغانستان پرچم امان‌الله خان؛ او به نشان پرچم پرتوهایی هشت‌ضلعی را افزود که پیشتر نزد عثمانییان رواج داشت. افغانستان در ۱۹۲۶ به پادشاهی تبدیل‌شد.
۱۹۲۸ Flag of Afghanistan (1926–1928).svg نامعلوم پادشاهی افغانستان پرچم دوم امان‌الله خان؛ او پرتو گرداگرد نشان را برداشت و نشان را بزرگ‌تر نمود.
۱۹۲۸-۱۹۲۹ Afghanistan flag 1928-1929.jpg ۲:۳ پادشاهی افغانستان سومین پرچم امان‌الله خان؛ پرچم با سه رنگ عمودی و نشانی که خورشیدی را برآمده از میان دو چکاد برف‌گرفته نشان می‌دهد، به معنای آغاز پادشاهی افغانستان.
۱۹۲۹ Flag of Afghanistan (1929).svg نامعلوم پادشاهی افغانستان پرچم سه‌رنگ سفید، سیاه و سرخ حبیب‌الله کلکانی، این پرچم در سدهٔ سیزدهم میلادی زمانی که مغول‌ها منطقه‌ای را که افغانستان کنونی را می‌سازد در اشغال داشتند استفاده می‌شد.
۱۹۲۹-۱۹۳۰ Flag of Afghanistan (1929–1931).svg ۲:۳ پادشاهی افغانستان نخستین پرچم محمد نادر شاه، دوباره از همان پرچم پیشین سه‌رنگ سیاه، سرخ و سبز استفاده شد و نشان پیشین با پرتوهای هشت‌ضلعی هم به پرچم بازگشت.
۱۹۳۰-۱۹۷۳ Afghanistan flag 1931-1973.jpg ۲:۳ پادشاهی افغانستان دومین پرچم محمد نادرشاه؛ این پرچم را محمد ظاهر شاه نیز استفاده کرد. پرتوهای دور نشان برداشته و نشان بزرگ‌تر شد. رقم ۱۳۴۸ سال قمری به پادشاهی رسیدن محمد نادر شاه را نشان می‌داد.
۱۹۷۳-۱۹۷۴ ۲:۳ جمهوری افغانستان نخستین پرچم جمهوری افغانستان همان پرچم پیشین بود، جز آنکه رقم ۱۳۴۸ را از روی آن برداشتند.
۱۹۷۴-۱۹۷۸ ۲:۳ جمهوری افغانستان همان پرچم پیشین بود، با این تفوت که تعابیر از رنگ‌ها تغییر کرد، سیاه گذشتهٔ تاریک، سرخ خونی که در راه استقلال ریخته شده و سبز پیشرفت کشاورزی قلمداد شد.
۱۹۷۸ Flag of Afghanistan (1978).svg ۲:۳ جمهوری دموکراتیک افغانستان پرچم دولت کمونیست افغانستان، رنگ‌ها نگه‌ داشته شد ولی نشان را برداشتند .
۱۹۷۸-۱۹۸۰ Afghanistan flag 1978-1980.jpg ۱:۲ جمهوری دموکراتیک افغانستان پرچم با زمینهٔ سرخ (آنگونه که نزد دولت‌های کمونیست معمول بوده‌است) با نشانی زردرنگ در گوشه، در بالای نشان ستاره‌ای پنج‌پر به نشان پنج گروه قومی افغانستان قرارداشت و در میان نشان واژهٔ خلق نوشته شده‌بود. این پرچم همچنین پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.
۱۹۸۰-۱۹۸۷ Flag of Afghanistan (1980-1987).svg ۱:۲ جمهوری دموکراتیک افغانستان با روی کار آمدن ببرک کارمل پرچم سه رنگی جای‌گزین پرچم پیشین شد و نشانی برای آن طراحی گردید، شامل یک خورشید، منبر، قرآن، چرخ‌دنده و ستاره‌ای سرخ به نشان کمونیسم.
۱۹۸۷-۱۹۹۲ ۱:۲ جمهوری افغانستان همان پرچم پیشین با تفوت‌هایی در نشان، چرخ‌دنده به پایین رانده شد و ستارهٔ سرخ و قرآن حذف شد.
۱۹۹۲ ۱:۲ جمهوری افغانستان عبارات الله اکبر و شهادتین به پرچم افزوده‌شد.
۱۹۹۲-۱۹۹۶ Flag of Afghanistan 1992 free.png ۱:۲ دولت اسلامی افغانستان پرچم سه‌رنگ، به جای شهادتین یک نشان به پرچم افزوده شد.
۱۹۹۶-۱۹۹۷ Flag of Taliban (original).svg نامعلوم امارت اسلامی افغانستان پرچم سفید یکدست طالبان
۱۹۹۷-۲۰۰۱ Flag of Taliban.svg ۲:۳ امارت اسلامی افغانستان بر روی پرچم سفید عبارت تشهید نوشته شد.
۲۰۰۱ نامعلوم جنگ پرچم‌های چندی از سوی حزب‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفت.
۲۰۰۲-۲۰۰۴ Flag of Afghanistan (2002–2004, variant with golden arms).svg ۱:۲ جمهوری اسلامی افغانستان این پرچم در دو نسخه موجود است، یکی با نشان سفید و دیگری با نشان زردنوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم اسفند 1391 توسط ه ا
افغانستان در گذشته از پرچم‌های دیگری نیز استفاده کرده‌است. در زیر پرچم‌های به‌کاررفته برای افغانستان از حدود سال ۱۸۸۰ میلادی تا کنون آورده شده‌است:

سال‌های استفاده پرچم تناسب اندازه حکومت توضیح
۱۸۸۰-۱۹۰۱ Flag of Afghanistan (1880–1901).svg نامعلوم امارت افغانستان پرچم حکومت عبدالرحمن‌خان.
۱۹۰۱-۱۹۱۹ Flag of Afghanistan 1901.png ۳:۵ امارت افغانستان پرچم حبیب‌الله خان؛ او نشانی را که شکل آغازین نشان ملی کنونی افغانستان است را بر پرچم پدر افزود.
۱۹۱۹-۱۹۲۸ Flag of Afghanistan (1919–1921).svg ۲:۳ امارت/پادشاهی افغانستان پرچم امان‌الله خان؛ او به نشان پرچم پرتوهایی هشت‌ضلعی را افزود که پیشتر نزد عثمانییان رواج داشت. افغانستان در ۱۹۲۶ به پادشاهی تبدیل‌شد.
۱۹۲۸ Flag of Afghanistan (1926–1928).svg نامعلوم پادشاهی افغانستان پرچم دوم امان‌الله خان؛ او پرتو گرداگرد نشان را برداشت و نشان را بزرگ‌تر نمود.
۱۹۲۸-۱۹۲۹ Afghanistan flag 1928-1929.jpg ۲:۳ پادشاهی افغانستان سومین پرچم امان‌الله خان؛ پرچم با سه رنگ عمودی و نشانی که خورشیدی را برآمده از میان دو چکاد برف‌گرفته نشان می‌دهد، به معنای آغاز پادشاهی افغانستان.
۱۹۲۹ Flag of Afghanistan (1929).svg نامعلوم پادشاهی افغانستان پرچم سه‌رنگ سفید، سیاه و سرخ حبیب‌الله کلکانی، این پرچم در سدهٔ سیزدهم میلادی زمانی که مغول‌ها منطقه‌ای را که افغانستان کنونی را می‌سازد در اشغال داشتند استفاده می‌شد.
۱۹۲۹-۱۹۳۰ Flag of Afghanistan (1929–1931).svg ۲:۳ پادشاهی افغانستان نخستین پرچم محمد نادر شاه، دوباره از همان پرچم پیشین سه‌رنگ سیاه، سرخ و سبز استفاده شد و نشان پیشین با پرتوهای هشت‌ضلعی هم به پرچم بازگشت.
۱۹۳۰-۱۹۷۳ Afghanistan flag 1931-1973.jpg ۲:۳ پادشاهی افغانستان دومین پرچم محمد نادرشاه؛ این پرچم را محمد ظاهر شاه نیز استفاده کرد. پرتوهای دور نشان برداشته و نشان بزرگ‌تر شد. رقم ۱۳۴۸ سال قمری به پادشاهی رسیدن محمد نادر شاه را نشان می‌داد.
۱۹۷۳-۱۹۷۴ ۲:۳ جمهوری افغانستان نخستین پرچم جمهوری افغانستان همان پرچم پیشین بود، جز آنکه رقم ۱۳۴۸ را از روی آن برداشتند.
۱۹۷۴-۱۹۷۸ ۲:۳ جمهوری افغانستان همان پرچم پیشین بود، با این تفوت که تعابیر از رنگ‌ها تغییر کرد، سیاه گذشتهٔ تاریک، سرخ خونی که در راه استقلال ریخته شده و سبز پیشرفت کشاورزی قلمداد شد.
۱۹۷۸ Flag of Afghanistan (1978).svg ۲:۳ جمهوری دموکراتیک افغانستان پرچم دولت کمونیست افغانستان، رنگ‌ها نگه‌ داشته شد ولی نشان را برداشتند .
۱۹۷۸-۱۹۸۰ Afghanistan flag 1978-1980.jpg ۱:۲ جمهوری دموکراتیک افغانستان پرچم با زمینهٔ سرخ (آنگونه که نزد دولت‌های کمونیست معمول بوده‌است) با نشانی زردرنگ در گوشه، در بالای نشان ستاره‌ای پنج‌پر به نشان پنج گروه قومی افغانستان قرارداشت و در میان نشان واژهٔ خلق نوشته شده‌بود. این پرچم همچنین پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.
۱۹۸۰-۱۹۸۷ Flag of Afghanistan (1980-1987).svg ۱:۲ جمهوری دموکراتیک افغانستان با روی کار آمدن ببرک کارمل پرچم سه رنگی جای‌گزین پرچم پیشین شد و نشانی برای آن طراحی گردید، شامل یک خورشید، منبر، قرآن، چرخ‌دنده و ستاره‌ای سرخ به نشان کمونیسم.
۱۹۸۷-۱۹۹۲ ۱:۲ جمهوری افغانستان همان پرچم پیشین با تفوت‌هایی در نشان، چرخ‌دنده به پایین رانده شد و ستارهٔ سرخ و قرآن حذف شد.
۱۹۹۲ ۱:۲ جمهوری افغانستان عبارات الله اکبر و شهادتین به پرچم افزوده‌شد.
۱۹۹۲-۱۹۹۶ Flag of Afghanistan 1992 free.png ۱:۲ دولت اسلامی افغانستان پرچم سه‌رنگ، به جای شهادتین یک نشان به پرچم افزوده شد.
۱۹۹۶-۱۹۹۷ Flag of Taliban (original).svg نامعلوم امارت اسلامی افغانستان پرچم سفید یکدست طالبان
۱۹۹۷-۲۰۰۱ Flag of Taliban.svg ۲:۳ امارت اسلامی افغانستان بر روی پرچم سفید عبارت تشهید نوشته شد.
۲۰۰۱ نامعلوم جنگ پرچم‌های چندی از سوی حزب‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفت.
۲۰۰۲-۲۰۰۴ Flag of Afghanistan (2002–2004, variant with golden arms).svg ۱:۲ جمهوری اسلامی افغانستان این پرچم در دو نسخه موجود است، یکی با نشان سفید و دیگری با نشان زردنوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم اسفند 1391 توسط ه ا

پندهای آموزنده

  سالم ترین کلمه((سلامتی)) است...به آن اهمیت بده.  

  اصلی ترین کلمه((اعتماد)) است...به آن اعتماد کن.

   دوستانه ترین کلمه((رفاقت)) است...از آن سو استفاده نکن. 

  زیباترین کلمه((راستی))  است.. با آن روراست باش

 صبور ترین کلمه((انتظار)) است...منتظرش بمان

 

سازنده ترین کلمه((گذشت)) است...آن را تمرین کن.

   پرمعنی ترین کلمه((ما)) است...آن را به کار بر. 

  عمیق ترین کلمه((عشق)) است...به آن ارج بده.

  بی رحم ترین کلمه(( تنفر)) است...با آن بازی نکن. 

  خودخواهانه ترین کلمه((من)) است...از آن حذر کن. 

  نا پایدارترین کلمه((خشم)) است...آن را فرو بر.  

  بازدارنده ترین کلمه((ترس)) است...با آن مقابله کن. 

  با نشاط ترین کلمه ((کار)) است...به آن بپرداز. 

  پوچ ترین کلمه((طمع)) است...آن را بکش.  

  سازنده ترین کلمه((صبر)) است...برای داشتنش دعا کن.

  ضعیف ترین کلمه((حسرت)) است...آن را نخور.  

  تواناترین کلمه((دانش)) است...آن را فرا گیر.

   محکم ترین کلمه ((پشتکار)) است...آن را داشته باش. 

    لطیف ترین کلمه((لبخند)) است...آن را حفظ کن. 

  ضروری ترین کلمه((تفاهم)) است...آن را ایجاد کن. 

  سالم ترین کلمه((سلامتی)) است...به آن اهمیت بده.  

  اصلی ترین کلمه((اعتماد)) است...به آن اعتماد کن.

   دوستانه ترین کلمه((رفاقت)) است...از آن سو استفاده نکن. 

  زیباترین کلمه((راستی))  است.. با آن روراست باش. 

 صبور ترین کلمه((انتظار)) است...منتظرش بمان


نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم فروردین 1390 توسط ه ا
نوشته شده در تاريخ شنبه سیزدهم فروردین 1390 توسط ه ا


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یازدهم فروردین 1390 توسط ه ا
 

قندهار شهری است در جنوب افغانستان. سومین شهر پر جمعیت افغانستان است که طبق سرشماری رسمی سال ۲۰۰۶ میلادی حدود ۴۵۰٬۳۰۰ نفر جمعیت داشته‌است. این شهر مرکز استان قندهار است. قندهار بین رودهای ترنک و ارغنداب واقع شده‌است.

قندهار به شکل یک مربع مستطیل است و چون طبق نقشه ساخته شده بسیار منظم است شهر به چند محله تقسیم شده و هر محله متعلق به یک یا چند قوم و قبیله‌است و اکثر اهالی آن را افغانان (عمدتاً درانی) تشکیل می‌دهند. در اطراف قندهار باغ‌های میوه تاکستان‌ها و زیارتگاه‌های بسیاری است و مردم بیشتر برای تفریح به آنها می‌روند تا برای عبادت و زیارت.

فرودگاه بین‌المللی قندهار در ۱۶ کیلومتری جنوب خاوری این شهر قرار دارد

در منابع مختلف از غورک و ریگ (شگه) به عنوان علاقه‌داری نام برده شده ولی در آمار ۱۳۸۵ حکومت افغانستان از این دو به عنوان ولسوالی یاد شده‌است.ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یازدهم فروردین 1390 توسط ه ا
    

اسلایدر

خرید شارژ

خرید فیلم

خرید سریال